KAKABE DJINO - VEN 27 MARS - BONARA-BE (TANA)

Du 27 mars 2020 à 21h00
au 28 mars 2020 à 02h00
BONARA-BE
Parking 67Ha
101, ANTANANARIVO

KAKABE DJINO en cabaret - VEN 27 MARS - BONARA-BE (TANA). PAF: 10 000Ar